Ekonomia społeczna w sposób unikalny kojarzy działalność gospodarczą z celami społecznymi. Jej kluczową zasadą jest priorytet działania na rzecz ludzi i społeczności lokalnej nad maksymalizacją zysku.

Ekonomia społeczna może stać się skutecznym narzędziem aktywizacji społeczności lokalnych oraz walki z wykluczeniem społecznym – pozwala na wykorzystanie uśpionego potencjału tkwiącego w ludziach, daje możliwości wyrwania się z marazmu i apatii. W przeciwieństwie do tzw. biernych metod wspierania osób bezrobotnych, biednych czy wykluczonych, ekonomia społeczna nie utrwala zastanej sytuacji, ale uczy zaradności, wzajemnego zaufania i zaangażowania dla wspólnego dobra, rozwija postawy obywatelskie.

Idea przyświecająca realizacji projektu:
budowa lokalnej gospodarki społecznej w postaci systemu przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES), zwłaszcza
w regionach o niskim potencjale rynkowym i wysokiej stopie bezrobocia.

Istota działania przedsiębiorstw ekonomii społecznej:
Nadrzędnym celem działania PES nie jest zysk (jak ma to miejsce w przypadku zwykłych firm), ale cele społeczne. Dzięki PES powstają nowe miejsca pracy, na które istnieje zapotrzebowanie ze strony lokalnej społeczności. Zatrudnienie znajdują ludzie, którzy najprawdopodobniej nie znaleźliby pracy na tzw. otwartym rynku.

PES są ukierunkowane na integrację społeczną, a ich celem jest między innymi przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i gospodarczą.

PES są nastawione na wykorzystanie potencjału ludzkiego w danym rejonie przy wykonywaniu zadań użytecznych
dla społeczności lokalnej oraz potrzeb regionu. Szczególne znaczenie ma tu wybór pracochłonnych metod produkcji i usług, efektem, których byłoby powstawanie znacznej liczby nowych miejsc pracy. Chodzi o wybór i promowanie takich rodzajów działalności, których wolny rynek nie jest w stanie sam zrealizować.

Powstaje w ten sposób szansa na aktywizację osób wykluczonych oraz nowy, ważny element polityki zatrudnienia.

Przedsiębiorstwo społeczne generuje „podwójne sprzężenie zwrotne”:
1.Działa korzystając z kapitału społecznego, czyli zasobów ekonomicznych bazujących na więziach społecznych
i kontaktach międzyludzkich, których podstawą jest zaufanie, porozumiewanie się i współpraca, a jednocześnie
jego działalność prowadzi do pomnożenia tego kapitału i jego mobilizacji (kapitał społeczny został uznany przez Bank Światowy za czwartą obok poziomu dochodu narodowego, zasobów naturalnych i kapitału ludzkiego, podstawę zamożności społeczeństw).
2.Generuje dodatkową podaż dóbr i usług, a jednocześnie także dodatkowy popyt rynkowy po stronie osób w nim zatrudnionych, który w innym przypadku nie wystąpiłby. Powstaje możliwość świadczenia usług wypełniających luki rynkowe w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Jest to forma działań komplementarna dla lokalnej gospodarki rynkowej, która tkwi w stanie swoistego samoograniczenia, zmagając się z problemem bezrobocia oraz wykluczenia społecznego całych grup. Bez przedsiębiorstw społecznych rynek w regionach wysokiego, strukturalnego bezrobocia nie może wyjść ze stagnacji, a niekiedy wręcz zapaści gospodarczej; nie może zacząć się rozszerzać i rozwijać.

Warunki rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej:

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu PES konieczne jest zapewnienie następujących warunków:

a) PES powstają w odpowiedzi na lokalną inicjatywę oraz oddolne zapotrzebowanie (popyt) na produkty, usługi, prace, itp, wykorzystujące głównie lokalne zasoby
b) PES działają w oparciu o społeczności lokalne, parafialne, organizacje pozarządowe, wykorzystując i rozwijając oddolną inicjatywę oraz lokalny kapitał społeczny (istniejące już więzi i aktywności)
c) wybór przez PES takich rodzajów usług i działalności, które wymagają dużej pracochłonności
d) opracowanie i przedstawienie katalogu branż i działalności, na które jest społeczne zapotrzebowanie, a których gospodarka rynkowa nie jest w stanie zrealizować – w formie rekomendacji obszarów działalności dla PES
e) wybór przez PES takiego rodzaju działalności, by stanowiły one uzupełnienie, a nie konkurencję dla gospodarki rynkowej; system PES ma wypełniać te funkcje, w których zawodzi gospodarka rynkowa
f) współpraca i pomoc ze strony władz lokalnych i samorządów; PES powinny otrzymywać do realizacji zadania i prace społecznie użyteczne zlecone przez władze lokalne i samorządy
g) konieczność dotowania działalności PES, zwłaszcza w początkowym okresie działalności, ponieważ wytwarzają społeczną wartość dodaną likwidując bezrobocie i przeciwdziałają patologiom społecznym

Przewidywane efekty działalności systemu PES, szczególnie w regionach masowego bezrobocia i zastoju ekonomicznego:
ograniczenie bezrobocia, biedy, apatii oraz wiążących się z nimi patologii społecznych
ożywienie społeczno-gospodarcze w regionach
pobudzenie oddolnej inicjatywy i przedsiębiorczości
aktywizacja lokalnego kapitału społecznego
efekt sprzężenia zwrotnego, gdy osoby do tej pory bezrobotne otrzymują pracę i generują nowy popyt, który przyczynia się do dalszego ożywienia gospodarczego regionu.


Zobacz: projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

06.03.2011
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI W WARSZAWIE !

Fundacja NADZIEJA serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych”
27.01.2011
26 stycznia w Ostrołęce odbyła się konferencja pt. „Możliwości ekonomii społecznej dla rozwoju społeczności lokalnych” organizowana przez Fundację NADZIEJA.

24.01.2011
Zapraszamy na pięciodniowe, bezpłatne szkolenie dotyczące różnych aspektów zakładania spółdzielni socjalnej.
Termin szkolenia: 17-21 stycznia 2011 r.

Pobierz formularz 
aktualności  |  ekonomia społeczna  |  o projekcie  |  szkolenia  |  doradztwo